Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi Eylem Planı

Ülkemiz tarafından 15.10.1994 tarihinde Paris'te imzalanan Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi; 11.02.1998 tarihli ve 4340 sayılı Kanunla onaylanmış ve 16 Mayıs 1998 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme gereği Taraf ülkeler Ulusal Eylem Planlarını hazırlamakla yükümlüdür. Çölleşme ile daha etkin mücadele etmek kurumlararası koordinasyonu sağlamak, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek ve gerçekleşen faaliyetleri düzenli olarak izleyebilmek için “Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı” hazırlanmış olup 09 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlan genelge (2005/2) ile yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme kapsamında, 2007 yılında Madrid’de düzenlenen 8. Taraflar Konferansında, 2008-2018 yıllarını kapsayan “Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 10 Yıllık Stratejik Plan” kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi(BMÇMS) Sekretaryası taraf ülkelerden Ulusal Eylem Planlarını 10 Yıllık Stratejik Plan’a uyumlaştırmalarını talep etmiştir.

Bunun devamında; eylem planını yenilemek üzere Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve FAO ortaklığında “Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planının BMÇMS 10 Yıllık Strateji Belgesi ve Raporlama Sürecine Uyumlaştırılması Projesi” (Alignment of Turkey’s National Action Plan With UNCCD 10-Years Strategy and Reporting Process) başlatılmıştır. Proje Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenmiştir.

Proje kapsamında çalışmalar yürütülmüş olup ilgili tüm kurum, kuruluş, STK ve üniversitelerin katılımıyla Ulusal Eylem Planı hazırlanmış ve 2012 yılında hazırlıklarına başlanmış olan Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ile birlikte güncellenerek “Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı” adı altında tek bir doküman haline getirilmiştir. Bu doküman daha etkin uygulanması amacıyla Yüksek Planlama Kurulu’na sunulmuş ve 18.06.2015 tarihli ve 2015/20 sayılı kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Ayrıca; eylem planı kapsamında kurum/kuruluşların yapmış oldukları faaliyetlerin etkin şekilde çevrimiçi toplanması ve raporlanabilmesi için web tabanlı izleme, değerlendirme ve raporlama sistemi hazırlamış ve hayata geçirilmiştir.